Zajęcia grupowe

  • Trening Umiejętności Społecznych

Są to zajęcia grupowe (do 6 osób) o charakterze edukacyjno – terapeutycznym. Są one skierowane do wszystkich tych dzieci, które mają trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych, m.in.: w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniem sobie ze złością, przestrzeganiem zasad i norm społecznych, respektowaniem autorytetów oraz adaptacją do nowych sytuacji. Warsztaty mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowalnych na zachowania pożądane. W czasie zajęć kształtowane są umiejętności wyrażania emocji, konstruktywnej komunikacji, współpracy w grupie oraz samokontroli.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

  • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci/młodzieży

Są to indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci, które mają problemy emocjonalne, manifestujące się m.in.: nieprawidłowymi zachowaniami w domu, w szkole, czy też w grupie rówieśniczej, wycofaniem, lękiem, apatią. Celem spotkań jest dokładna diagnoza przyczyn trudności dziecka, pomoc w odreagowaniu trudnych emocji oraz radzeniu sobie z trudnościami, których doświadcza w domu i w szkole lub przedszkolu. Zajęcia takie umożliwiają dziecku lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, czy w relacjach z dorosłymi, zwiększają jego umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach zadaniowych.

  • Zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny

Są to indywidualne zajęcia mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji – niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, niechęć do nauki, niechęć do podejmowania kontaktów interpersonalnych. Zajęcia obejmują pracę nad kluczowymi umiejętnościami szkolnymi, m.in. koncentracja uwagi, słuch fonematyczny, umiejętność pisania i czytania, poprawne tworzenie tekstów pisanych, rozumienie poleceń i treści zadań, czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne, wzbogacanie zasobu słownictwa i budowanie poprawnych wypowiedzi ustnych oraz wiele innych niezbędnych do osiągania sukcesów edukacyjnych i nie tylko.


Magda Klimkiewicz 
Psycholog Terapeuta SI, Weroniki Sherborn, terapii behawioralnej

 


  

Responsive Free Joomla template by L.THEME